Notář v Olomouci
Notář v OlomouciNotář v Olomouci
JUDr. Jana Elšíková

JUDr. Jana Elšíková
notář v Olomouci
Mgr. Monika Zlámalová

Mgr. Monika Zlámalová
notářský koncipient
Úřední hodiny:
pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
(* do 15:00)
pátek 8:00 - 14:00
Po předchozí domluvě s notářem je možno uskutečnit jednání i mimo pracovní dobu.
* Platí pro období od 1.7. do 31.8.
Sokolská 586/7
772 00 Olomouc
ukázat na mapě »

e-mail:recepce@notarelsikova.cz
tel.:+420 585 223 764
Poskytované právní služby
 • Dědické řízení, závěť, správce dědictví
  Notář provádí úkony nutné k vyřízení dědictví. Pro vyřízení dědictví není možné si z důvodů objektivity řízení a nestrannosti soudního rozhodování notáře vybrat. Notáře v dědickém řízení přiděluje soud. Ve všech ostatních právních službách si můžete notáře zvolit podle vlastního uvážení. Notář vám sepíše závěť, listinu o ustanovení správce dědictví.
 • Převody majetku
  Notář vám sepíše zejména kupní smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o předkupním právu, smlouvu o budoucí smlouvě, smlouvu o zrušení spoluvlastnictví.
  Při sepisu kupní smlouvy s úschovou peněz notář zajistí zaplacení kupní ceny až po zápisu vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Listinná činnost je tradiční náplní práce notáře.
 • Osvědčení skutečností, dějů a prohlášení
  Notář osvědčí skutkové děje (například průběh slosování, předložení movitých věcí, splnění dluhu - kvitance, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor).
  Notář sepíše osvědčení o prohlášení (např. souhlasné prohlášení osob za účelem prokázání vlastnického práva dosud nezapsaného v katastru nemovitostí) osvědčení o tom, že je někdo naživu, osvědčení o předložení listiny atd.
 • Majetkové manželské vztahy
  Notář sepíše předmanželskou smlouvu, smlouvu o zúžení či rozšíření společného jmění manželů, smlouvu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů.
 • Notářské úschovy peněz a listin
  Notář ochrání vaše majetková práva zejména úschovou peněz a úschovou listin za účelem zajištění závazku.
 • Zajištění pohledávky
  Notář sepíše smlouvu o půjčce, uznání dluhu, dohodu o narovnání, dohodu se svolením k přímé vykonatelnosti (notářský exekuční zápis), zástavní smlouvu na věci movité, zástavní smlouvu na nemovitosti.
 • Obchodní společnosti a družstva
  Notář založí pro klienta společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciovou společnost (a.s.), veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost, družstvo, obecně prospěšnou společnost.
  Notář zajistí převod obchodního podílu, změnu zakladatelských dokumentů zejména změnu názvu firmy, změnu sídla, změnu předmětu podnikání. Notář vám sepíše rozhodnutí o  zvýšení základního kapitálu, o fúzi, o likvidaci společnosti.
  Notář zastoupí klienta v řízení před obchodním rejstříkem, v řízení před živnostenským úřadem a dalších řízeních.
 • Společenství vlastníků jednotek
  Notář sepisem prohlášení vlastníka rozdělí dům na bytové jednotky, založí společenství vlastníků jednotek, zapíše nové společenství do obchodního rejstříku, zapíše případné pozdější změny ve statutárním orgánu společenství do obchodního rejstříku, popř. osvědčí průběh schůze společenství vlastníků jednotek.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy
  Notář založí pro klienta obecně prospěšnou společnost, nadaci nebo nadační fond.
 • Výpisy z katastru nemovitostí
  nyní i online na www.vypisyzkatastru.cz
 • Výpisy z obchodního rejstříku
  nyní i online na www.vypisyzrejstriku.cz
 • Ověřování podpisů a listin - www.overovani.cz
© ESMEDIA a.s.